พี่เบิ้ม : ลงหัว ขยายหัวในพืชหัวต่างๆ

  • ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตทางใบ
  • ช่วยดึงอาหารที่สะสมไว้ไปสะสมในหัวใต้ดิน
  • เร่งการลงหัวใหญ่
  • น้ำหนักี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

ปริมาณการใช้ 30cc-40cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร