ลาสไตรโคล

ชื่อสามัญ : ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่เอทิล เอสเทอร์ 66.8% W/V EC

ขนาด 250cc.

ประโยชน์ : ใช้พ่นหลังวัชพืชงอก (post-emergence) ดังนี้

วิธีใช้ : อ้อย วัชพืชประเภบใบกว้าง ใช้อัตรา 160-240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 40-60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน

ปาล์มน้ำมัน *วัชพืชประเภบใบแคบ ใช้อัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ อัตรา 25-31.25 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน

** ฆ่าตอกระถิน ใช้อัตรา 5% ในน้ำมันดีเซล หรือ ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ผสมน้ำมันดีเซล 1 ลิตร ทาบริเวณหน้าตัดตอกระถิน ขนาดเส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ย 24-25 เซนติเมตร