สายยางใส ความยาว 100 เมตร

  • 1/2″ (4 หุน)
  • 5/8″ (5 หุน)
  • 3/4″ (6 หุน)