อามูเร่

ชื่อสามัญ: ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)+โพรพิโคนาโซล(propiconazole)

ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช

  • โรคกาบใบแห้งของข้าว (sheath blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris)
  • โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporralis oryzae

ปริมาณการใช้ 15-20cc. ต่อ น้ำ 20 ลิตร

ขนาด 250cc.