ไกดไลน์ 500cc. : ประโยชน์

  • ช่วยให้พืชแตกรากดี เจริญเติบโตเร็ว
  • ปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ทำให้ปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขึ้น
  • ช่วยในการงอกของเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ทำให้รากแข็งแรง เมล็ดงอกเร็วสม่ำเสมอ
  • ป้องกันต้นโทรม ฟื้นสภาพต้นหลังจากใช้สารราด (แพคโคลบิวตาโซล) พืชจะไม่ชะงักการเจริญเติบโต
  • ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 30% เพิ่มประสิทธิภาพ ปุ๋ยเคมีทำให้เม็ดดินกระจายตัวไม่หนาแน่น ทำให้การใส่ปุ๋ยทางดินได้ผลดี ไม่สูญเสียคุณภาพ

ปริมาณการใช้ 30-50cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร