N-start (เร่งราก) : 500cc. : ฮอร์โมนเร่งราก วิตามิน บี1 พลัส

  • เร่งราก กิ่งตอน กิ่งปักชำ
  • แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ก่อนปลูก
  • คลุกเมล็ดพันธุ์พืช หรือแช่กิ่งพันธุ์ก่อนปลูก
  • ช่วยเร่งการแตกรากใหม่ รากยาว เดินดี
  • ใช้ได้ทั้งพืชไร่ พืชสวน ไม่ใบ ไม้ประดับ ไม้ผล

ปริมาณการใช้ : แช่ท่อนพันธุ์ 50-100cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่นาน 20-30 นาที ก่อนปลูก